Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy při uzavření kupní smlouvy distančním způsobem tj. pomocí elektronické komunikace s následným doručením zboží spotřebiteli, se řídí platným Občanským zákoníkem (§1829 a související)

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Postup pro přijetí odmítnutého zboží

Platí následující podmínky:

• zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu

• zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a jakéhokoliv používání

Zákazník je při odmítnutí zboží povinen toto právo písemně (e - mailem) uplatnit v zákonné lhůtě u prodávajícího a dále postupovat následujícím způsobem:

• Nepoužité zboží v kompletním a nepoškozeném stavu zaslat (ne na dobírku) nebo osobně dopravit na adresu prodávajícího.

• Po doručení a zkontrolování zboží prodávajícím je v případě splnění výše uvedených podmínek zákazníkovi ihned vrácena kupní cena zboží, včetně poštovného převodem na účet zákazníka (případné bankovní spojení je nutno naší firmě písemně sdělit, nejlépe průvodním dopisem přiloženým k vrácenému zboží).

• V případě nesplnění podmínek pro odmítnutí (vrácení), je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi za paušální poplatek 150,- Kč.

• Zákazníkovi bude doručen dobropis, jehož potvrzenou kopii je potřeba odeslat na sídlo prodávajícího.